Likvidátor středočeských lokálek: trať 062

 

Křinec - Chlumec nad Cidlinou

Komunikace starostů s radním pro dopravu Petrem Boreckým

 

web1

 

25. 5. 2022, starostka obce Dymokury Ludmila Kubálková (email):

 

Vážené členky a vážení členové rady Středočeského kraje a další aktéři ve Středočeském kraji.

 Tímto si Vás dovoluji oslovit v kontextu s přípravou jízdních řádů na rok 2023. Jak většina z této emailové rozesílky ví, tak v minulém roce padlo rozhodnutí o ukončení provozu osobní vlakové dopravy v pracovní dny na části železniční tratě Křinec – Chlumec nad Cidlinou, tj. konkrétně v úseku Křinec – Městec Králové. Vlak byl tedy nahrazen autobusy. Pro úplnost informací uvádíme, že na zmíněné trati a území obce Dymokury se nacházejí dvě vlakové zastávky, tj. Dymokury a Svídnice.

 

web5

 

 Znovu se na Vás obracíme, zda by rozhodnutí nebylo možno ještě zvážit a vrátit se ke znovuzavedení vlakové dopravy tak, jak byla provozována do minulého roku. K této žádosti nás vedou níže uvedené důvody. Domníváme se, mimo jiné, že úspora, předpokládaná zavedením autobusové dopravy místo vlaků, není tak výrazná, jak se původně předpokládalo. Nemluvím jen o ceně za autobusy, ale také o zničené silnici v obci – nárůst dopravy je skutečně velmi výrazný.

 

 V každém případě budu ráda, pokud mi náklady, spojené s touto změnou vyčíslíte a porovnáte je s požadavkem ČD. Vzhledem k tomu, že se u obou institucí (Kraje a ČD) jedná o peníze daňových poplatníků, nestálo by  za to, sjednat s ČD nějakou rozumnou variantu úhrady? Jak níže uvádím, náklady na udržení tratě v provozu jsou obrovské a stejně tak plány na její modernizaci jdou do desítek milionů korun.

 

web2

 

Předkládám tedy důvody, které nás vedou k žádosti o opětovné zvážení rozhodnutí Kraje.: 

 

1.      Na základě několika stížností občanů víme, že přestup z autobusu do vlaku v Křinci je velice problematický z časového hlediska a v minulosti dokonce došlo k situacím, kdy autobus čekal u závor v Křinci, a cestující jen sledovali, jak projíždí vlak, do kterého měli přestupovat.

 

2.      Došlo k nastavení jízd autobusů, tak, že v Městci Králové není ve většině případů možnost přestoupit na vlak a pokračovat směr Chlumec nad Cidlinou.

 

3.      Zavedení autobusů zvýšilo provoz na komunikacích, které jsou často ve špatném stavebně-technickém stavu, a je na nich větší frekvence provozu.

 

4.      Vlaková zastávka v Dymokurech byla vybudována v nedávné době a při této příležitosti bylo vybudováno i nové nástupiště. (investice Správy železnic, státní organizace)

 

5.      V Dymokurech v lokalitě vlakové zastávky proběhla v nedávně době úprava a rekonstrukce vedení dráhy. (investice Správy železnic, státní organizace)

 

6.      Ve Svídnici proběhla úprava přejezdu tratě, který je v blízkosti vlakové zastávky. (investice Správy železnic, státní organizace)

 

7.      V části obce Dymokury, kde se nachází vlaková zastávka, proběhla v posledních letech rekonstrukce a výstavba nových chodníků a veřejného osvětlení. To vše i z důvodu snadného spojení velké části Dymokur s vlakovou zastávkou.

 

8.      U vlakové zastávky v Dymokurech se nachází autobusová zastávka Dymokury, železniční stanice, která byla v minulých letech rekonstruována – zde náhradní autobusy nezajíždí.

 

9.      Vlaková zastávka ve Svídnici je v majetku obce Dymokury a obec Dymokury již dvakrát žádala o dotaci na její rekonstrukci. Zatím však neúspěšně, ale obec je připravena realizovat rekonstrukci postupně z vlastních zdrojů.

 

10.   Obec Dymokury aktuálně zrealizovala dotační projekt, jehož cílem byla rekonstrukce veřejného osvětlení ve Svídnici včetně veřejného osvětlení, které vede k vlakové zastávce.

 

11.   V lokalitě vlakové zastávky Svídnice zrealizovala obec výstavbu autobusové zastávky, která bude, mimo jiné, sloužit i jako přestupní terminál mezi oběma zastávkami.

 

12.   V blízkosti obou vlakových zastávek na území obce Dymokury aktuálně probíhá či bude probíhat výstavba nových rodinných domů, tj. dá se předpokládat, že poptávka po veřejné dopravě v dotčených lokalitách do budoucna jen poroste. V Dymokurech se jedná o cca 20 stavebních parcel a ve Svídnici jich je 9. Zde je již zahájena výstavba nových rodinných domů.

 

13.   V Dymokurech se na železniční vlečce v blízkosti trati a vlakové zastávky nachází průmyslová zóna, kde bude soukromý investor realizovat podnikatelské aktivity s potřebou zaměstnání cca 50 zaměstnanců, kteří by mohli využívat k dopravě do zaměstnání i vlak.

 

14.   Aktuálně je na trati připravena či realizována řada investičních akcí např. zabezpečení přejezdu v Dymokurech, komplexní rekonstrukce trati v úseku Městec Králové – Chlumec nad Cidlinou či rekonstrukce mostu ve Svídnici. (investice Správy železnic, státní organizace)

 

15.   Na přilehlé trati Nymburk – Jičín byla, je a bude realizována také řada investičních akcí, které na jí umožní lepší provoz. (investice Správy železnic, státní organizace)

 

16.   Provoz vlakové dopravy na trati Křinec – Chlumec nad Cidlinou v celém jejím úseku je především důležitý pro dopravu do středních škol, do zaměstnání, za službami, ale i za volným časem a v oblasti cestovního ruchu.

 

Věříme, že dojde ke komplexnímu a objektivnímu přehodnocení celé situace a osobní vlaková doprava začne opět fungovat ve prospěch našich občanů a dalších občanů nejen Středočeského kraje.

 

web3

 

 

30. 5. 2022, radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký (email):

 

Vážená paní starostko, 

zasílám Vám oficiální reakci na Váš e-mail, která Vám přijde ještě datovou zprávou na obecní úřad. Prosím, zvažte, jestli Vašimi maily v této věci i do budoucna zahrnovat i nadále dalších více než 100 adresátů. Já v tomto případě dělám výjimku, ale případné další odpovědi v naší korespondenci již na všechny adresáty rozesílat nebudu. 

 

stan-borecky-ofi

 

Oficiální reakce

 

Vážená paní starostko, obdržel jsem Vaši připomínku k návrhu železničního jízdního řádu pro rok 2023, ve které zmiňujete několik úskalí související s omezením provozu na železniční trati 062 v úseku Městec Králové – Křinec. V předmětném úseku došlo skutečně v prosinci loňského roku k zastavení provozu železniční dopravy v pracovní dny a jeho nahrazení dopravou autobusovou. Jak již bylo řečeno na setkání s obcemi, které k tomuto tématu v loňském roce proběhlo, k tomuto nepopulárnímu kroku byl Středočeský kraj nucen přistoupit z důvodů chybějících finančních prostředků a to především kvůli velmi negativním dopadům pandemie Covid-19.

 

Více než kdy jindy se tak Středočeský kraj musel začít zabývat otázkou efektivity vynakládaných veřejných prostředků nejen z pohledu veřejné dopravy ale i v dalších oblastech. Z tohoto důvodu tedy došlo v loňském roce k ukončení či výrazné redukci provozu železniční dopravy, kdy v některých případech byla tato doprava nahrazena doprava autobusovou, která je oproti dopravě železniční výrazně levnější. V případě trati 062 bylo touto změnou dosaženo roční úspory téměř 3,3 mil Kč.

 

Přestože Středočeský kraj plně podporuje rozvoj železniční dopravy, kdy důkazem může být soustavný tlak na Správu železnic, s. o. z pohledu požadavku modernizace a rozvoje železniční sítě, stejně tak jako na Ministerstvo dopravy v případě budoucí obnovy železničních vozidel, je nutno si uvědomit, že železniční doprava je efektivní pouze tam, kde se najde dostatečný počet cestujících. Bohužel z dlouhodobých přepravních průzkumů je zřejmé, že v tuto chvíli to není případ právě zmiňované trati mezi Křincem a Městcem Králové.

 

A teď již konkrétněji k Vašim návrhům, podnětům či dotazům.

 

Varianta jakési „dohody“ mezi Středočeským krajem a dopravcem, v tomto případě ČD na smluvení nižší ceny za provoz vlaků na této trati není možná, neboť nemá jakoukoliv legislativní oporu. Stejně jako obce, i Středočeský kraj, ale i České dráhy či Správa železnic mají zákonnou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, tedy vynakládat veřejné prostředky v souladu s platnou legislativou.

 

Dopravce ČD tedy musí účtovat Středočeskému kraji veškeré náklady (navýšené o hodnotu přiměřeného zisku), které mu s provozem krajem objednávaných dopravních výkonů objektivně vznikají. Z tohoto důvodu a po vyhodnocení dalších dat ze sčítání cestující tak s největší pravděpodobností dojde od prosince letošního roku k úplnému zastavení provozu na této trati.

Z pohledu rozsahu náhradní autobusové dopravy a případných dopadů na stav komunikací je otázkou, zda 10 párů spojů denně skutečně znamená tak zásadní zátěž, která by byla schopna výrazněji ovlivnit stav komunikace v obci. Pro srovnání, v některých oblastech blíže Praze jsou mnohdy provozovány na podobných typech komunikací autobusové spoje v intervalu i pěti až deseti minut bez výraznějších problémů.

 

Nastavený autobusový jízdní řád je koncipován obdobně jako před omezením železničního provozu. Oproti předchozímu stavu nicméně vyžaduje přestup navíc v Křinci v případě pokračování cesty směrem na Nymburk. Naopak ani v původním stavu nebyl přestup v Městci Králové od Křince směrem na Chlumec n. C. a opačně časově nikterak příznivý, v některých případech nebylo možno adekvátní spojení v celé této relaci zajistit vůbec, což souvisí především se stavem železniční infrastruktury, která neumožňuje nasazení pro cestující vhodnějšího dopravního konceptu.

 

Tento nepříznivý stav se projevuje právě i ve Vámi popisované situaci, kdy autobus někdy zůstane stát před uzavřeným železničním přejezdem, který je zabezpečován ručně, přičemž tento proces zabere výrazně více času oproti automatickému zabezpečovacímu zařízení. V důsledku toho pak dojde k ujetí přípojného vlaku. Jsme tedy připraveni vstoupit do jednání se Správou železnic o nahrazení tohoto systému systémem automatickým, stejně tak jako o nalezení systémového řešení, které by umožnilo čekání vlaků na případně zpožděné autobusové spoje. Dnes dokážeme zajistit čekání přípojného autobusu na zpožděný vlak, avšak v opačném případě je situace výrazně obtížnější. Do budoucna bychom však tento systém realizovali a uvedená trať je vhodným adeptem pro zavedení případného zkušebního provozu.

 

Zmařená investice do dílčích oprav této trati ze strany Správy železnic je samozřejmě velmi nepříjemná, bohužel však přesně dokládá dřívější stav, kdy neprobíhala vzájemná komunikace mezi touto organizací a Středočeským krajem tak, aby byly reflektovány jeho potřeby, priority a finanční možnosti při zajišťování veřejné železniční dopravy. Mohu Vás však ubezpečit, že v současnosti je v tomto případě situace diametrálně odlišná a probíhá tak úzká spolupráce mezi Správou železnic, Středočeským krajem a organizátorem dopravy IDSK s cílem maximalizovat efekt vynakládaných finančních prostředků všech dotčených subjektů.

 

Pokud by došlo k výrazné změně z pohledu rozvoje této oblasti, ale případně i výrazné modernizace trati, je Středočeský kraj samozřejmě diskutovat o změně svého postoje. V současné době je však provoz dopravy na této trati krajně neefektivní. Situace je závažnější o to, že po výpadku příjmů po uplynulé pandemii Covid-19 se kraj a dopravci potýkají s extrémním nárůstem nákladů na paliva, pohonné hmoty a další energie. O to více je tedy třeba zvážit, jaký rozsah dopravy a v jaké podobě je možno dlouhodobě udržovat. Věřím, že tuto odpověď přijmete s pochopením.

 

web4

 

30. 5. 2022, starosta obce Jičíněves Jiří Exnar (email):

 

Dobrý den, 

už e-mail pí Kubálkové mi „cukal rukou“ abych se do této debaty zapojil, ale reakce p.Boreckého mne o tom pouze přesvědčila. 

Sice jsem z jiného kraje, ale níže zmiňovaná železniční trasa navazuje na trasu Nymburk – Jičín, tedy i nás se toto téma velmi úzce dotýká. 

Pokud v loňském roce na této trase (Nymburk – Jičín) došlo k modernizaci řádově za několik stovek milionů a pokud spolu nebudou kraje kooperovat v rámci jejich propojení pomocí železniční sítě, tak se také může stát, že to byly z větší části peníze „vyhozené do kanálu“. 

Pokud nechce p.Borecký, aby o této problematice věděli všichni zúčastnění, tak zřejmě nemá čisté svědomí… 

 

web6

 

Průběžně aktualizujeme.

 

Komentáře přidávejte u příspěvku na facebooku Záhada lokálek

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2024 development in progress...