SŽDC chce neomezenou likvidaci lokálek vol. 1

 

Těsně před Vánocemi 2017 požádala SŽDC nedávno vzniklý Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře o souhlas s plánem dlouhodobých výluk na devíti neprovozovaných tratích s účinností od 1. 1. 2018. Jde o podobný princip, jako kdybyste léta chodili za školu, nenosili omluvenky, a pak chtěli po školním inspektorovi, aby vám zameškané hodiny odpustil a napsal na vysvědčení samé jedničky. To může projít v případě, bude-li školní inspektor ochoten kvůli vám nerespektovat zákony. Zveřejněno 19. 1. 2018 na dopravni.net.

 

Povinnosti SŽDC jako správce státního majetku a provozovatele drah jsou zákonem jasně dané. V souvislosti s Kozí dráhou v Ústeckém kraji jsme psali o dlouhodobém nedodržování zákona stavebního a nezákonným podmiňováním údržby oproti objednávce. Podkrušnohorská lokálka není jediným případem. Dlouhodobé zanedbávání údržby konkrétních tratí (nádražní budovy jsou samostatnou kapitolou) a omezování regionální železniční dopravy znají lidé ve všech krajích České republiky.

 

Paradoxem je, že Správa železniční dopravní cesty argumentuje tím, že na dané dráze není objednán provoz, a pokud někdo zájem projeví, je údajně možné trať relativně operativně zprovoznit. Chcete-li však drážní kapacitu, resp. dopravní cestu pro jízdu vlaku objednat v praxi, SŽDC vám to neumožní s odůvodněním, že trať je v nevyhovujícím technickém stavu a její zprovoznění podmiňuje zárukou objednávky minimálně na pět let dopředu. Připomeňme, že pravidelnou veřejnou dopravu na regionálních tratích zpravidla objednává kraj, přičemž zastupitelské orgány jsou volené na čtyřletá období, což jim rozhodování o dlouhodobějších objednávkách neulehčuje.

 

vlcsnap-2023-02-25-19h06m58s910

 

Vrátím-li se k přirovnání k záškoláctví, SŽDC dosud vše procházelo. Drážní úřad jakožto ředitel školy nad lajdáctvím zavíral oči. Loni však začal fungovat Úřad pro dopravní infrastrukturu v roli školního inspektora, po kterém chce aktuálně Správa železniční dopravní cesty totéž: aby ignoroval Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, § 23b Omezení provozování dráh.

 

Pokud Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře schválí žádost SŽDC, znamená to, že zavírá oči nad zákony České republiky a nechává volnou ruku v jeho další likvidaci…!

 

 

• 23b Omezení provozování drah

(1) Provozovatel dráhy je oprávněn omezit provozování dráhy nebo její části na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu z důvodu

a) provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy,
b) provádění činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy, nebo na dráze nebo jiných činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, nebo
c) narušení provozuschopnosti dráhy živelní nebo mimořádnou událostí a provádění činností spojených s obnovením provozuschopnosti.

(2) Je-li to možné s ohledem na účel činností podle odstavce 1 a na charakter dráhy, provádí provozovatel dráhy tyto činnosti takovým způsobem, aby provozování drážní dopravy na dráze

a) nebylo omezeno; za tímto účelem provozovatel dráhy přednostně využívá kapacitu dráhy vyhrazenou pro tyto činnosti v prohlášení o dráze, nebo
b) bylo omezeno jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, nelze-li postupovat podle písmene a).

 (3) Provozovatel dráhy zpracuje návrh plánu omezení provozování dráhy nebo její části z důvodu provádění činností spojených s údržbou nebo opravou dráhy a činností spojených s uskutečňováním stavby dráhy nebo na dráze nebo jiných činností ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy na dráze, překračuje-li předpokládaná doba omezení 24 hodin. Návrh plánu obsahuje alespoň vymezení časového období, na které je plán zpracován, počtu, umístění a předpokládané doby trvání jednotlivých omezení provozování dráhy a jejich důvodů a předpokládaného rozsahu omezení provozování drážní dopravy na dráze.

 

Přehled drah, u kterých SŽDC navrhuje dlouhodobou výluku: 

(stav v lednu 2018)

 

Královéhradecký kraj

Broumov – Otvovice zastávka

Provedena aktualizace podkladů. Aktuálně se znovu prověřuje rozsah potřebnosti sdělovacích zařízení, tj. zda vyhotovit další geom. plán pro vyznačení věcného břemene (kabely + T telefony). Dle výsledku následně bude majetek oceněn.

 

Jihomoravský kraj

Čejč – Uhřice

Ukončeno první kolo veřejné soutěže o prodeji bez zájemce; cena v nabídce 24 562 000 Kč.

 

Olomoucký kraj

Velká Kraš – Vidnava

III. veřejná soutěž byla vyhlášena s termínem pro předložení nabídek do 29. 3. 2018. Cena v nabídce 552 500. Starostka má zájem o bezúplatný převod, opravu trati a obnovení provozu (zde).

 

Kraj Vysočina

Dobronín – Polná

Nabídkový proces byl zastaven, město Polná projevilo zájem o provoz. V září uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová, že trať je zahrnuta do plánu dlouhodobých oprav (zde).

 

Plzeňský kraj

Kralovice u Rakovníka – Mladotice

Tři kola ukončeny bez zájemce. Starosta má zájem o bezúplatný převod, opravu trati a obnovení provozu (zde).

 

Ústecký kraj

Děčín hl. n. západ – Oldřichov u Duchcova

Kraj dlouhodobě neobjednává dopravu, přestože prohlašuje, že v režimu turistického provozu o ní zájem má. S objednávkou čeká, až SŽDC trať opraví. SŽDC ústy Marka Illiaše v červenci sdělila, že s opravou tratě počítá v dlouhodobém horizontu, jelikož není od kraje objednávka dopravy. Většina starostů zájem o vlaky má. Na seznamu tratí určených k prodeji Kozí dráha není.

 

Chotiměř – Radejčín

Trať poničená při sesuvu u Dobkoviček při stavbě dálnice D8 v roce 2013. Přípravy k obnově trati nebyly dosud zahájeny, přestože kraj zájem o provoz deklaruje dlouhodobě a dopravu objednává (formou náhradní autobusové dopravy).

 

Pardubický kraj

Heřmanův Městec – Chrudim město

Pravidelný provoz byl ukončen v prosinci 2010. V roce 2016 kraj odmítl možný prodej trati, projevil zájem objednat dopravu a požadoval uvedení do provozuschopného stavu (zde – podle ankety pod článkem je zřejmě, že místní obyvatelé by zájem o provoz měli). Na seznamu tratí určených k prodeji není.

 

Karlovarský kraj

Horní Slavkov-Kounice – Loket předměstí  

Provoz byl zastaven v roce 1997, o tento úsek trati Loket SŽDC se o úsek dlouhodobě nestará. Okolní municipality i kraj zájem o opravu a provoz mají. Na seznamu tratí k prodeji trať není. Možnost obnovy provozu nyní zaznívá v souvislosti s těžbou lithia (zde).

 

Andy Primusová

Zveřejněno 19. ledna 2018 na dopravni.net

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2024 development in progress...