Likvidátor středočeských lokálek: trať 210

 

Čisovice-Dobříš

Žádost starostů o prodloužení linky S88 v pracovní dny pro JŘ 2023: komunikace s radním pro dopravu Petrem Boreckým

 

Mnisek-vodikovy-vlak

 

20. 5. 2022, oficiální žádost starostů

podepsáni:

Zuzana Kuthanová, starostka obce Čisovice

Magdalena Davis, starostka města Mníšek pod Brdy

Jan Havelka, starosta obce Nová Ves pod Pleší

Helena Wiedermannová, starostka obce Malá Hraštice

Stanislava Ecklová, starostka obce Mokrovraty

Petr Dragoun, starosta obce Stará Huť

Pavel Svoboda, starosta města Dobříš

 

adresáti:

hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková

radní pro dopravu Petr Borecký

ředitel IDSK Zdeněk Šponar

 

V souvislosti s přípravou JŘ pro rok 2023 a s odkazem k Dopravnímu plánu Středočeského kraje 2021 – 2025 vycházíme z toho, že „páteřní síť veřejné dopravy ve Středočeském kraji je tvořena především železnicí“ (kpt. 1.4.1) a zdůrazňujeme rychle rostoucí zájem našich obyvatel o železniční spojení jako radiální linky do/z Prahy.

 

Změna jízdních řádů pro rok 2022 se v praxi projevuje velmi negativně. Nahrazení vlakových spojů autobusy se ukázalo jako nevyhovující, autobusové spoje s více přestupními vazbami neúměrně prodlužují časy dojezdů a celkově zhoršují našim obyvatelům kvalitu i komfort cestování veřejnou dopravou.

 

Redukce linky S88 v úseku Čisovice-Dobříš pro rok 2022 vycházela z údajů o obsazenosti vlaků z roku 2019, v roce 2020 a 2021 byly počty cestujících ovlivněny pandemickým režimem. V současné době zvýšené poptávky po železniční dopravě nejsou tato čísla relevantním ukazatelem dopravních potřeb pro rok 2023.

 

Nízká relativní obsazenost spojů koncového úseku linky S88 je zřetelně způsobená provozně-ekonomickou neefektivitou ve využití vozidel, kdy jsou neadekvátně nasazovány naddimenzované jednotky s výrazně vyšší spotřebou.

 

Chápeme a plně respektujeme nutnost úspor i efektivního hospodaření s veřejnými prostředky. Vzhledem k ekonomickým kalkulacím vybraných autobusových linek s přihlédnutím k jejich ztrátovosti jsme připraveni jednat o jejich redukci. V případě požadavku spolufinancování železniční dopravy požadujeme transparentní kalkulaci tržeb a ztrátovosti spolu s variabilními náklady nasazovaných jednotek na konkrétních spojích.

 

Věříme, že vaším cílem je především zajištění kvalitní dopravní obslužnosti ke spokojenosti našich obyvatel a všech, kteří veřejnou dopravu Středočeského kraje pravidelně využívají, proto s ohledem na množící se stížnosti obyvatel i stálých rekreantů žádáme o posílení spojů linky S88 v úseku Čisovice-Dobříš/Dobříš-Čisovice pro JŘ 2023 v rozsahu JŘ 2019/2020.

 

 

31. 5. 2022, radní pro dopravu Petr Borecký (oficiální odpověď)

 

stan-borecky-ofi

 

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, reagujeme na Vaši žádost o prodloužení linky S88 Praha – Vrané nad Vltavou – Dobříš v pracovní dny pro JŘ 2023, kterou jsme od Vás obdrželi dne 20. 5. 2022.

 

Jak správně uvádíte, redukce linky S88 v úseku Čisovice – Dobříš vycházela zejména z přepravních průzkumů z roku 2019, tedy z roku, kdy ještě nebyla mobilita obyvatelstva ovlivněna restrikcemi zavedenými pro zabránění šíření onemocnění Covid-19. Vývoj obsazenosti spojů linky S88 v řešeném úseku trati Vrané nad Vltavou – Dobříš lze však do roku 2019 označit za dlouhodobě stabilní, tj. s nízkým počtem přepravených cestujících v koncovém úseku linky s menšími nárůsty pouze v období letních měsíců z důvodu zvýšené turistiky. Tento stav se bohužel nezlepšil ani v současné době, což dokládají výsledky průzkumu konaného v březnu letošního roku. Změnu v obsazenosti železničních spojů nepřinesla ani v současnosti probíhající rekonstrukce Barrandovského mostu.

 

Za uvedenými nízkými počty cestujících, kteří tuto trať využívají, stojí zejména skutečnost, že z hlediska denní dojížďky, kde jsou pro dotčené obce hlavními spádovými městy Praha, Dobříš a Mníšek pod Brdy, je bohužel železniční doprava v současnosti nekonkurenceschopná, a to z důvodu dlouhých cestovních dob a v případě některých stanic a zastávek i dlouhých docházkových vzdáleností, neboť jsou umístěny dále od center osídlení ve srovnání např. se zastávkami autobusové dopravy. Uvědomujeme si, že pro některé dílčí relace sice mohlo změnou dopravního konceptu dojít k prodloužení cestovních dob, avšak pro většinu cestujících z obcí podél úseku z omezeným provozem na trati 210 je v rámci denní dojížďky z hlediska cestovních dob „ode dveří ke dveřím“ časově výhodnější použití autobusu.

 

Co se týče nasazení jednotek o vyšší kapacitě, tento stav vychází z potřebné kapacity ve výrazně zatíženějším příměstském úseku Praha – Vrané nad Vltavou. Kýženého zvýšení efektivity ve využití vozidel se nedá dosáhnout ani případným rozdělením linky S88 např. ve Vraném nad Vltavou, kdy by na úseku Praha – Vrané nad Vltavou byly provozovány stávající soupravy a v úseku Vrané nad Vltavou – Dobříš méně kapacitní soupravy. Důvodem je, že s ohledem na nastavený provozní koncept, který je vzhledem k omezeným možnostem křižování na jednokolejné trati 210 v zásadě jediný možný, by za stejnou dobu, kdy probíhá ve stanici Vrané nad Vltavou křižování protijedoucích vlaků linky S88, nebylo možno realizovat obrat soupravy. Vedlo by to tak k navýšení potřebného počtu vozidel a personálu a vyšší ekonomické efektivity by tak nebylo dosaženo.

 

Z výše uvedených důvodů je Středočeský kraj připraven hradit objednávku železniční dopravy na trati 210 ve stávajícím finančním rozsahu. S ohledem na dopravní situaci a perspektivu veřejné dopravy pak doporučujeme naopak zvážit úplné ukončení pravidelné železniční dopravy v týdnu a nahradit ji zcela autobusy. Dále pak navrhujeme jednat o osudu železniční dopravy na této trati v budoucnu, protože je zcela zřejmé, že náhrada stávajících dožívajících souprav za nové železniční vozy bude zcela nerentabilní a ukončení provozu na této trati si vyžádá i samotná ekonomika provozu veřejné dopravy.

 

V případě zájmu o prosté navýšení rozsahu železničních spojů nad uvedenou současnou výši by bylo potřeba zajistit další financování ze strany obcí.

 

Závěrem doplňujeme, že již současný rozsah železničního provozu na řešeném úseku trati Vrané nad Vltavou – Dobříš je nutno chápat jako projev vstřícný krok Středočeského kraje ve vztahu k obcím, neboť z dlouhodobého hlediska považujeme provoz v tomto úseku za absolutně neefektivní. Věříme, že uvedená vysvětlení přijmete s pochopením.

 

 

27. 6. 2022, reakce/oficiální žádost starostů

podepsáni:

Zuzana Kuthanová, starostka obce Čisovice

Magdalena Davis, starostka města Mníšek pod Brdy

Jan Havelka, starosta obce Nová Ves pod Pleší

Helena Wiedermannová, starostka obce Malá Hraštice

Stanislava Ecklová, starostka obce Mokrovraty

Petr Dragoun, starosta obce Stará Huť

 

Vážená paní hejtmanko, vážený pane radní Borecký,

úvodem odpovědi na Vaši reakci ze dne 31. 5. 2022 dovolte, abychom připomněli, že jakožto volení starostové a starostky vyjadřujeme primárně zájem našich občanů, Vaše vysvětlení proto nemůžeme přijmout s pochopením, a to z následujících důvodů:

 

Od roku 2020 se v našich městech a obcích významně zvýšil a nadále zvyšuje počet obyvatel, stálých rekreantů i turistů, čímž v celé oblasti tratě 210 výrazně roste potřeba kvalitního dopravního spojení ve všední dny i o víkendech.

 

Dle názorů občanů i našich zkušeností, není docházková vzdálenost rozhodující parametr při volbě dopravního prostředku. Tvrzení, že „pro většinu cestujících z obcí podél úseku s omezeným provozem na trati 210 je v rámci denní dojížďky z hlediska cestovních dob „ode dveří ke dveřím“ časově výhodnější použití autobusu,“ je v rozporu s názory veřejnosti.

 

Chápeme a plně respektujeme nutnost úspor i efektivního hospodaření s veřejnými prostředky. U řady autobusových spojů registrujeme velmi nízkou obsazenost, proto jsme vzhledem k jejich ztrátovosti připraveni jednat o jejich redukci a úpravách v jízdních řádech.

 

Vzhledem k tomu, že nastavený provozní koncept linky S88 evidentně nerespektuje skutečné dopravní potřeby, domníváme se, že je třeba jednat s dopravcem o jeho korekci tak, aby provozně ekonomické efektivity dosaženo bylo. Vycházíme přitom ze základního taktového modelu uvedeného v Plánu dopravní obslužnosti (3.2.2.41): Vrané nad Vltavou X:00 – Mníšek pod Brdy X:30 – Dobříš X:00.

 

S ohledem na dopravní situaci a perspektivu veřejné dopravy sledujeme především snahy o omezování individuální automobilové dopravy. Současným evropským trendem je jednoznačně podpora především železniční veřejné dopravy. Žádáme Vás proto, aby Středočeský kraj jednal o navýšení finančních prostředků na provoz osobních vlaků s ministrem dopravy Martinem Kupkou.

 

Věříme, že kvalitní dopravní obslužnost pro naše občany je i Vaším zájmem, proto nadále požadujeme posílení spojů linky S88 v úseku Čisovice-Dobříš/Dobříš-Čisovice pro JŘ 2023 v rozsahu JŘ 2021.

 

JR-NAD-trasa-vlaku

 

 

Průběžně aktualizujeme.

 

Komentáře přidávejte u příspěvku na facebooku Záhada lokálek

 

 

Kontakt

film@zahadalokalek.cz

Záhada lokálek, z. s. 

IČ: 08513465

č. ú. 2101716541/2010

podporil_UK_logo_svisle_MODRE

Hlavní partner

Pragoimex

Partneři

Mediální partner

Spolupracujeme

E-shop

Andrea Primusová

Africká 664/1, Praha 6, 160 00

film@zahadalokalek.cz

IČ: 75505282

č. ú.: 1525353030/3030

 

Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínkyCreated by Záhada Lokálek 2016 - 2023 development in progress...